Hvor modne er Norge for skytjenester?

18-02-2016

Er Norge mindre modne enn andre land i forhold til bruk av skytjenester? En undersøkelse Norstat gjorde for Basefarm i desember 2015 tyder på det. Basefarm tror dette vil endre seg med behovet for økt innovasjon og effektivitet som norsk næringsliv står overfor. Ett hundre IT-sjefer/CIO’s deltok. Respondentene var fra vilkårlige private næringer, fra hele Norge og hadde minimum 20 ansatte. En tilsvarende undersøkelse ble gjort parallelt i Sverige.

Bakgrunnen for undersøkelsen var at Basefarm ønsket å kartlegge bedrifters planer og bruk av internasjonale skytjenester i Norge. Mange tjenester som er utviklet de siste årene hos blant annet Amazon og Azure er smidige, fleksible og brukervennlige og vel egnet for raske utviklingsløp og uttesting av ideer. Samtidig blir de lokale skytjenester og mulighetene for å kombinere tradisjonelle driftstjenester med for eksempel AWS og Azure stadig bedre. Blant annet vil man kunne plassere persondata i Norge, men like fullt ta i bruk funksjonalitet og kapasitet i skyen. 

Fristende internasjonal sky

Kun 32% av respondentene benytter eller planlegger å benytte internasjonale skytjenester, var ett av funnene. Basefarm forventet rundt 50 prosent, i tråd med tidligere globale undersøkelser.

Ingen utpeker seg
Svarene viste ingen tydelig korrelasjon mellom bruk av skytjenester og geografi, bransje, omsetning, antall ansatte. Basefarm forventet at større bedrifter og bedrifter i sentrale strøk ville være mer i forkant av utviklingen. Vi tror forhold som type virksomhet innen bransje og intern kultur ville ha vært mer utslagsgivende for resultatene.

Pris motiverer mest
Pris var sterkeste motivator for å ta i bruk internasjonale skytjenesterUndersøkelsen reflekterer at mange norske bedrifter forventer lave kostnader. Erfaringen til Basefarm er imidlertid at internasjonale tjenester ikke alltid faller billigere ut. I den svenske undersøkelsen svarte kun én respondent ”pris”, mens smidighet/fleksibilitet kom høyest opp. Basefarm opplever høyere modenhet i det svenske markedet når det gjelder innovasjonstakt og bruk av internasjonale skytjenester.

Lav personvern-bevissthet
Kun 25 prosent hadde tilsynelatende et bevisst forhold til personopplysningloven og konsekvensene av EU-domstolens forbud mot lagring av personopplysninger i USA innunder Safe Harbor-avtalenFunnet var overraskende. Både myndigheter og tjenesteleverandører må få dette høyere opp på agendaen slik at norske bedrifter kan håndtere personopplysninger i tråd med loven.

Vil flytte applikasjoner
Over 50 prosent ønsker enkelt å kunne flytte applikasjoner mellom internasjonale skytjenester og lokale installasjoner i Norge. Dette er et høyt tall og tyder på at bruken av applikasjoner som Docker vil kunne øke sterkt fremover.

btn-top

Undersøkelse om bruk av skytjenester i Norge

1.) Har dere planer om å benytte internasjonale skytjenester som Amazon/Azure/Google i den nærmeste fremtid?

Undersøkelse skytjenestebruk Norge

Kun 32 prosent benytter eller planlegger å benytte internasjonale skytjenester. Dette er lavere enn det andre undersøkelser viser. Responsen viser ingen signifikant korrelasjon knyttet til geografi, omsetning eller antall ansatte.

2a.) Dersom du benytter eller planlegger med å benytte denne type tjenester, hva er den viktigste årsaken til at du gjør det?

Pris er viktigst for valg av skytjenester, viser bildet

*Årsaken til at antall svar totalt er over 32, skyldes at man noen har benyttet flere forklaringer

Resultatene samsvarer i stor grad med tilsvarende undersøkelser, unntatt at smidighet pleier å score høyere og pris lavere.

2b.) Hva slags formål skal tjenestene benyttes til?
Formål av skytjenesterbruk i henhold til undersøkelsen

Svarene bekrefter at det ikke er så vanlig å legge virksomhetskritiske tjenester til internasjonale skyleverandører.

3.) Har EU-domstolens kjennelse om at Safe Harbor-avtalen er ugyldig noen påvirkning på eventuelle planer om å ta i bruk eller fortsette og benytte internasjonal skytjenester?

Påvirkning av Safe Harbor i henhold til undersøkelsen

Respondentene ble bedt om å utdype svarene. I gruppen «Ikke i det hele tatt» svarer kun to at kjennelsen ikke påvirker dem fordi deres bruk ikke omfattes av reguleringen. Det er med andre ord kun åtte av 32 (25%) som har et bevisst forhold til dette. De øvrige har liten eller ingen kjennskap til kravene i personopplysningsloven og at Safe Harbor er ugyldig.

4.) Hvor attraktivt vil det være for dere å enkelt kunne flytte applikasjoner mellom disse internasjonale skytjenestene og lokale installasjoner i Norge?

Flytting av applikasjoner med Docker i henhold til undersøkelsen

Over 50 prosent av de som bruker eller planlegger å bruke internasjonale skytjenester ønsker enkelt å kunne flytte applikasjoner mellom internasjonale skytjenester og lokale installasjoner i Norge.

btn-top

Vil du vite mer om våre skytjenester?

Visste du at vi er Cloud Solution Provider? Les mer om våre skytjenester her!

Trykk her for lese mer om våre skytjenester

 

btn-top

Ønsker du mer informasjon om Cloud Computing?

Ta kontakt med en av våre spesialister!

btn-top